Izjava o privatnosti

OPŠTE INFORMACIJE

Društvo Mondo INC Zagreb d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, Banjavčićeva 22, OIB: 11886178779 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Rukovalac) od Vas prikuplja i obrađuje određene lične podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi da pruži korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih ličnih podataka i da im omogući jednostavnu kontrolu i upravljanje nad njihovim ličnim podacima i saglasnostima.

Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka, molimo vas da kontaktirate osobu odgovornu za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu putem e-maila na email adresu: zorislav@klasiktv.com

Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. O svakoj promeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obavešteni na web stranici www.doxtv.rs (dalje u tekstu: Stranica).

Povremeno putem emaila možemo da vas podsetimo na tekst Izjave o privatnosti, dok se na Stranici uvek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac obrađuje lične podatke posetioca Stranice i primaoca Newslettera (dalje u tekstu: Ispitanik) rukovodeći se sledećim načelima zaštite podataka o ličnosti:

Zakonitost, poštenje i transparentnost – pri obradi ličnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom i omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi sa obradom ličnih podataka;

Ograničenost svrhe obrade – Društvo prikuplja i obrađuje lične podatke samo u određenu i zakonitu svrhu i ne obrađuje ih dalje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;

Minimizacija podataka – Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primereni i neophodni za postizanje određene zakonite svrhe;

Tačnost ličnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada ličnih podataka i kako bi se sprečila eventualna zloupotreba, lični podaci moraju biti tačni, potpuni i ažurirani. Veoma nam je važno da ispitanik o svakoj promeni svojih ličnih podataka obavesti Rukovaoca bez odlaganja ili u najkraćem roku;

Ograničenje čuvanja podataka – Društvo lične podatke ispitanika čuva u obliku koji omogućava identifikaciju samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade, te ih nakon isteka tog perioda briše iz svih evidencija, odnosno  u odnosu na iste primenjuje anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;

Integritet i poverljivost – Društvo podatke o ličnosti obrađuje na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup ličnim podacima ispitanika imaju samo ovlašćena lica kojima je to neophodno za obavljanje njihovog posla, a ne i druga lica).

LIČNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Ova Izjava o privatnosti objašnjava nekoliko pojmova, principa, politiku privatnosti i zaštite:

Vrste ličnih podataka koje Rukovalac prikuplja o Vama;

Način na koji Rukovalac prikuplja Vaše lične podatke;

Načine na koje Rukovalac koristi Vaše podatke;

Svrhu na osnovu koje Rukovalac koristi Vaše lične podatke;

Treća lica sa kojima Rukovalac deli Vaše lične podatke;

Kako Rukovalac štiti Vaše lične podatke; kao i

Da li Rukovalac i zašto prenosi Vaše lične podatke izvan okvira Evropske Unije.

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE RUKOVALAC PRIKUPLJA I OBRAĐUJE

Rukovalac prikuplja samo one lične podatke koji su neophodni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

Rukovalac može da prikuplja Vaše lične podatke u cilju obavljanja svog poslovanja, uključujući i onda kada se Vi obraćate Rukovaocu, tražite informacije od Rukovaoca ili koristite usluge Rukovaoca.

Lični podaci Ispitanika koje Rukovalac prikuplja i obrađuje uključuju:

Lične podatke za identifikaciju: ime i prezime;

podatke za kontakt: e- mail adresa;

tehničke podatke (broj poseta Ispitanika Stranici, ili primanje i korišćenje materijala i komunikacija koje Društvo šalje Ispitanicima elektronskim putem) prikupljene putem Internet kolačića (tzv.cookies);

i druge podatke o Ispitanicima koje Ispitanici mogu da pruže Rukovaocu (npr. obraćanjem Rukovaocu putem e-mail poruka, telefona i sl.).

Rukovalac ne obrađuje posebne vrste ličnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke o zdravstvenom stanju ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji Ispitanika niti lične podatke koji se odnose na krivične presude i kažnjiva dela.

NAČIN PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

Društvo prikuplja lične podatke Ispitanika na različite načine, koji uključuju:

prijavu Ispitanika na newsletter na Stranici Društva;

tokom direktne komunikacije sa Društvom, kada Ispitanik dostavi informacije, kao i kroz ličnu komunikaciju sa osobljem Društva i komunikaciju putem Stranice i e-maila;

tokom praćenja Stranice Rukovaoca, uključujući stranice i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;

kao deo poslovnih procesa Društva s poslovnim partnerima.

Kada Rukovalac prikuplja lične podatke Ispitanika na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja je ispitaniku navedena u trenutku prikupljanja tih podataka.

SVRHA I OGRANIČENJE ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Kada Rukovalac prikuplja i obrađuje lične podatke Ispitanika, čini to kako bi:

ispunio svoje obaveze iz ugovora s poslovnim partnerima Društva; radi ponude usluga Društva i/ili njegovih povezanih lica na tržištu, uključujući slanje publikacija i newslettera Ispitanicima;

radi analize i administriranja Stranice, uključujući kontrolu upotrebe stranice;

učinio dostupnim podatke koje je Ispitanik zatražio.

A. IZVRŠAVANJE UGOVORA

Rukovalac kao pružalac usluga svojim poslovnim partnerima, prikuplja o Ispitanicima sledeće lične podatke: ime, prezime i e-mail adresu.

Navedeni lični podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora od strane Rukovaoca, kao davaoca usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rešavanje eventualnih sporova sa poslovnim partnerima.

U meri u kojoj je to razumno potrebno u vezi sa uslugama Društva, moguće je da će Rukovalac biti obavezan da podeli lične podatke s trećim licima. Molimo Vas, pogledajte deo pod naslovom Treća lica sa kojima delimo lične podatke Ispitanika.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu biće u potpunosti izbrisani iz svih sistema za čuvanje podataka Rukovaoca i njegovih obrađivača (ako postoje) najkasnije u roku od 8 dana od dana prestanka poslovnog odnosa između Društva i poslovnog partnera, ali i duže ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza Rukovaoca za čuvanjem navedenih podataka.

B. MARKETING, RAZVOJ I UNAPREĐENJE USLUGA DRUŠTVA

Lične podatke koji su dostavljeni Rukovaocu od strane Ispitanika (ime, prezime i e-mail adresa), Rukovalac može da koristi kako bi saznao:

Da li Ispitanik čita  e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem priloga iz e-mailova ili otvaranjem poslatih linkova;

Da li Ispitanik otvara web linkove, linkove za odjavu ili linkove na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;

Da li Ispitanik posećuje Stranicu i šta otvara na Stranici nakon što klikne na linkove koje mu je Društvo šalje. Ovo se radi korišćenjem kompjuterskog programa koji postavlja kolačiće na uređaj Ispitanika koji prate ovu aktivnost i beleže je. Molimo da pogledate obaveštenje o korišćenju kolačića koje je deo ove izjave o privatnosti.

Navedene podatke Ispitanika, Rukovalac koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obaveštenja o uslugama Društva, a u svrhu promocije Društva.

Ukoliko ne želite više da primate navedene marketinške poruke, newslettere ili e-mail obaveštenja o uslugama Društva, možete da se u svakom trenutku odjavite slanjem e-maila na: marketing@dox-tv.com.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se trajno odnosno do primljene odjave Ispitanika kao što je navedeno u prethodnom stavu.

ZAKONITOST OBRADE LIČNIH PODATAKA

Rukovalac obrađuje lične podatke Ispitanika na temelju sledećih pravnih osnova:

Bezuslovna, slobodno data saglasnost Ispitanika da prima marketinške poruke, newsletter, e-mail obaveštenje o uslugama Društva;

Zaključenje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i njegovih poslovnih partnera;

Legitimni interes Rukovaoca obrade za konkretnu svrhu: deljenje ličnih podataka sa trećim licima kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti.

Treća lica sa kojima Rukovalac deli Vaše lične podatke

Društvo može da podeli lične podatke Ispitanika sa trećim licima – poslovnim partnerima Rukovaoca u skladu sa ugovornim obavezama koje ima sa istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Rukovaoca.

Društvo može koristiti usluge drugih dobavljača za potrebe analize uspešnosti newslettera kao što su Google, Facebook, MailChimp koji mogu zabeležiti vašu e-mail adresu prilikom korišćenja prema uslovima korišćenja njihovih usluga. Društvo ne deli direktno e-mail adresu Ispitanika sa navedenim dobavljačima.

Rukovalac može da podeli lične podatke i sa organima vlasti, sudovima ili institucijama kojima su poverana javna ovlašćenja kada je takvo deljenje podataka neophodno, uključujući radi poštovanja svih zakonskih zahteva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, preduzećemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavestilo o takvom odavanju Vaših ličnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da lični podaci Ispitanika budu dostupni trećim licima u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih lica, osim u slučaju da je Ispitanik dao svoju izričitu saglasnost u tu svrhu.

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Društvo zaštitu ličnih podataka uzima ozbiljno i preduzelo je različite mere opreza kako bi zaštitilo Vaše lične podatke.

U skladu sa primenom zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Društvo koristi tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja ili uništavanja.

Kako bi zaštitilo lične podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti obavlja se na kontinuirano. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlašćene osobe kojima je to neophodno za izvršenje poslova definisanih njihovim radnim mestom. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti poverljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti ličnih podataka i redovnon angažujemo partnere sa kojima ugovaramo odgovarajuće mere zaštite.

PRAVA ISPITANIKA

Pravo na prigovor – Rukovalac nastoji da osigura najviše standarde pri obradi ličnih podataka i ozbiljno pristupa rešavanju svakog prigovora Ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada ličnih podataka koju Rukovalac provodi protivna propisima o zaštiti podataka o ličnosti molimo Vas da nas obavestite o tome pisanim putem poštom na adresu Rukovaoca ili putem e-maila na: info@dox-tv.com. Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom telu - Agencija za zaštitu ličnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. maja 2018. godine i nadzornom telu unutar EU-a.

Pravo na pristup podacima: Svaki ispitanik ima pravo da zatraži uvid u svoje lične podatke koje Rukovalac obrađuje i u način na koji ih obrađuje.

Pravo na ispravku i dopunu: Ako Rukovalac obrađuje Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kom trenutku od Rukovaoca možete da zatražite da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavestite u slučaju promena Vaših ličnih podataka putem e-maila: zorislav@klasiktv.com kako bismo ažurirali Vaše podatke.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Rukovaoca možete da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka ako ih je obrađivao protivpravno ili ta obrada predstavlja neumereno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju momentalno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obaveza arhiviranja.

Pravo na ograničenje obrade

Od Rukovaoca možete da zatražite ograničenje obrade svojih podataka:

ako osporite tačnost podataka tokom perioda koji omogućava Rukovaocu proveru tačnosti tih podataka;

ako je obrada podataka bila protivpravna, ali odbijate brisanje i umesto toga zahtevate ograničenje obrade podataka;

ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahteva; ili

ako ste podneli prigovor zbog postupka obrade tih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: Od Rukovaoca možete da zatražiti da Vam podatke koje ste mu poverili dostavi u strukturiranom obliku, čitljivom formatu:

ako te podatke obrađuje na temelju saglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i

ako se obrada vrši uz pomoć automatizovanih procesa.

U određenim okolnostima, svaki ispitanik ima pravo i da zatražiti prestanak svakog neovlašćenog prenosa njegovih ličnih podataka trećim licima, kao i da zahteva da Rukovalac ne prenosi lične podatke koji se odnose na njega trećim licima.

Ostvarivanje prava: Ako želite da ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći naše podatke za kontakt: e-mail adresa: zorislav@klasiktv.com.

Zloupotreba prava: Ako biste neko od navedenih prava koristili sa očitom namerom zloupotrebe, Rukovalac može da naplati administrativnu taksu  ili da odbije da obradi Vaš zahtev.

Kada podnesete prigovor na obradu Vaših ličnih podataka od strane Rukovaoca ili kada povučete prethodno datu saglasnost, postoji mogućnost da Društvo neće biti u mogućnosti da ispuni svrhu obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete biti u mogućnosti da koristite naše usluge. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade onih podataka koja se temeljila na saglasnosti datoj pre povlačenja.

Kada podneste prigovorna obradu Vaših ličnih podataka od strane Rukovaoca ili kada povučete prethodno datu saglasnot, važno je da razumete da Društvo ima zakonsku osnovu da nastavi da obrađuje Vaše lične podatke u meri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

POSLEDICE NEDAVANJA LIČNIH PODATAKA I UPRAVLJANJE SAGLASNOSTIMA

Ukoliko obavestite Društvo kako ne želite više da primate marketinške poruke, newslettere, ili direktnu email poštu - e-mail obaveštenja o uslugama Društva, nećemo Vam više slati naše marketinške poruke, newslettere niti direktnu email poštu o uslugama Društva.

Saglasnost koju ste dali Društvu za određenu svrhu obrade možete opozvati u bilo kom trenutku. U tom slučaju, Vaše lične podatke prikupljene na osnovu saglasnosti  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promenu saglasnosti možete da izvršiti putem web stranice ili slanjem e-maila na e-mail adresu zorislav@klasiktv.com.

OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (TZV. COOKIES)

Obaveštavamo Vas da Društvo na svojim web stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies).

Kolačići su tekstualne datoteke koje se postavljaju na uređaj prilikom posete Stranici. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su neophodnii za optimalan rad  stranice, ili bez kojih nije moguće pristupiti stranici. Takvi kolačići ne mogu da se isključe ili izbrišu jer bez njih stranice ne bi pravilno funkcionisala. Međutim, važno je da se naglasi da navedeni kolačići ne prikupljaju niti čuvaju lične podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad stranice.

Na stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih lica (kao što su google analytics, facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje, i linkovi, koji takođe mogu da prikupljaju određene lične podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontroliše Društvo.  Za više informacija o tome kako treća lica koriste kolačiće, kao i na koji način možete istima da upravljate, molimo Vas da posetite odgovarajuće web stranice trećih lica. Kolačići trećih lica koji se koriste na stranici su: Facebook i Google Analytics – servis za merenje posećenosti.

Kolačići za analizu, kolačići trećih lica i kolačići za oglašavanje, kao i slični kolačići mogu da se čuvaju na Vašem uređaju samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki unutar vašeg internet pretraživača, da isključite ili izbrišete.

Većina internet pretraživača prihvata kolačiće, ali obično možete da promeniti postavke pretraživača da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavesti svaki put kada se novi kolačić pošalje na Vaš uređaj. Kolačići trećih lica koji se koriste na stranici su: Google Analytics – servis za merenje posjećenosti, kao i Facebook pixel.

Kako biste postavili Vaš internet pretraživač da odbija kolačiće, pogledajte uputstva u sekciji “pomoć” internet pretraživača (koje se inače nalaze pod opcijom “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).

Napominjemo da se određene funkcionalnosti stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića, ne briše kolačić iz Vašeg pretraživača. To treba da uradite ručno podešavanjem funkcija Vašeg pretraživača. U okviru postavki opcija vašeg internet pretraživača možete da regulišete politiku kolačića na vašem uređaju. Svoju saglasnot za korišćenje kolačića možete uvek da povučete na isti način, u postavkama u opcijama Vašeg internet pretraživača.

Vaše lične podatke prikupljene pomoću kolačića ne delimo s trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka.

Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na lične podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

www.doxtv.rs

Ako imate neku nedoumicu vezanu za privatnost, žalbu ili pitanje u vezi sa ovim obaveštenje, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila na: zorislav@klasiktv.com.

ADRESA

Ivana Banjavčića 22
10000 Zagreb

Email

info@dox-tv.com

DIREKTOR

Radomir Petrović

Urednik programa

Igor Tomljanović
igor@dox-tv.com

DOX TV

DOX TV Hungary Kft.
VAT: HU25459298

NADLEŽNO TELO

Trgovački sud u Zagrebu